ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

admin

Organizacja inauguracji roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2021/2022
i po wakacyjnym odpoczynku wracamy do nauki stacjonarnej w szkole.
Poniżej przedstawiam jak będzie przebiegła organizacja tego dnia.

1 września 2021 r. – środa

 1. godz. 8.00: Msza św. dla wszystkich chętnych sprawowana w reżimie sanitarnym (kościół św. Mikołaja)
 2. godz. 9.30: - sala gimnastyczna w budynku szkoły:
 1. kl. I, II, IV- rozpoczęcie wspólne. Wchodzimy wejściem bezpośrednio do sali gimnastycznej od strony parkingu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy, aby z dzieckiem przyszedł tylko jeden rodzic. Po spotkaniu na sali gimnastycznej dzieci przejdą razem ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.
 2. klasy III, V, VI, VII, VIII przychodzą na 9.30 bezpośrednio do swoich wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami według harmonogramu:
 • III a - sala 108 - I piętro
 • III b - sala 9 - parter
 • V a - sala 107 - I piętro
 • V b - sala 105 - I piętro
 • V c - sala 204 - II piętro
 • VI a - sala 111 - I piętro
 • VII a - sala 102 - I piętro
 • VII b - sala 211 - II piętro
 • VII c - sala 208 - II piętro
 • VIII a - sala 205 - II piętro
 • VIII b - sala 207 - II piętro
 • VIII b - sala 209 - II piętro

Wszystkie procedury obowiązujące w szkole od 1 września br. przedstawione są w załączniku do Zarządzenia nr 2/2021/2022 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2021 r. i zostaną przesłane na dziennik elektroniczny.

Szczegółowo zostaną omówione podczas spotkań w klasach.

PAMIETAJMY!

Nadal obowiązują procedury przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19 i już pierwszego dnia w szkole pamiętajmy szczególnie o:

 • Założeniu maseczki – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
 • Dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 • Dystansie – minimalnej odległości pomiędzy osobami: 1,5 m.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Hrubieszowie

Plan zajęć

admin

 

W załączniku poniżej znajduje się plan zajęć obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 3

Plan zajęć od 1 września 2021 r.

Zasady korzystanie z obiadów

admin

UWAGA!!!

Kwota za obiady za miesiąc wrzesień 2021 wynosi 68,40 zł

Obiady będą wydawane od dnia 06.09.2021 r.

Informujemy że od 1 WRZEŚNIA 2021 r. tworzone są nowe listy na obiady - zapisy u Intendenta w okienku księgowości pok. nr 16 lub telefonicznie po numerem tel. 84 696 3110

Osoby, które korzystały z obiadów w ubiegłym roku szkolnym i nadal chcą spożywać posiłki również muszą wpisać się na listę.

Zasady korzystania z obiadów:

 1. Wpłata za obiady dokonywana jest do 15 dnia miesiąca, w którym będą spożywane posiłki;
 2. Preferowana forma płatności przelew na rachunek bankowy: 29 1240 2829 1111 0000 4027 1903 lub kartą płatniczą w okienku księgowości;
 3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 9.00 rano danego dnia: - telefonicznie (84 696 31 10 - prosić księgowość), - lub osobiście w okienku księgowości;
 4. Odliczenie kwoty nastąpi z odpłatności w następnym miesiącu;
 5. Niezgłoszona nieobecność ucznia na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów;
 6. W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu fakt ten należy zgłosić w okienku księgowości;
 7. Przypominamy – w przypadku braku wpłaty za dany miesiąc, dziecko zostaje skreślone z listy obiadowej i nie będzie mogło korzystać z posiłków w miesiącu kolejnym.

Zarządzenie Nr 2/2021/2022 Dyrektora Szkoły

admin

ZARZĄDZENIE NR 2/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie procedur bezpieczeństwa i zasad organizacji zajęć od 1 września 2021 r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 2.08.2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Od 1 września 2021 r. z zachowaniem reguł sanitarnych rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
 2. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki.
 3. Szkoła będzie zamykana i otwierana każdorazowo przez wyznaczonego pracownika. Dostępne jest główne wejście w budynku. Wejścia od dziedzińca są przez pracowników każdorazowo zamykane i otwierane. Wejście od sali gimnastycznej i od boiska jest otwierane i zamykane każdorazowo przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 4. W szkole jest wydzielona przestrzeń wspólna (tzw. strefa rodzica), do której mają prawo wejść rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko, osoby nie będące pracownikami szkoły.
 5. Nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice zobowiązani są do ograniczenia wizyt w sekretariacie, księgowości i innych pomieszczeniach szkolnych. Kiedy zachodzi już taka konieczność obowiązuje bezwzględnie utrzymanie dystansu.
 6. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum, zalecając: kontakt telefoniczny (tel. 84-696-31-10), mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez e-dziennik Librus (zakładka wiadomości/ ogłoszenia). Osoby z zewnątrz Kiedy zachodzi konieczność mogą odwiedzać szkołę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z sekretariatem szkoły, wychowawcą lub dyrekcją, w terminach wyznaczonych przez pracownika szkoły. Obowiązuje bezwzględnie utrzymanie dystansu.
 7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w salach lekcyjnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk

§ 2.

Pracownicy obsługi i administracji wykonując swoje obowiązki dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, w szczególności:

 1. Wykonując powierzony zakres zadań – w sposób szczególny dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu,
 2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem,
 3. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem,
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki,
 5. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

§ 3.

Nauczyciele wykonując swoje obowiązki dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, w szczególności:

 1. Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora planu lub harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne w formie pracy tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej (dla ucznia z nauczaniem indywidualnym),
 2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
 3. Nauczyciel przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, boisk szkolnych, zachowania w szkole stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,
 4. Nauczyciel organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą,
 5. Nauczyciel może organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Unika wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 6. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw,
 7. Nauczyciel zachowuje dystans wobec innych pracowników – 1,5 m.
 8. Nauczyciel dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu, 
 9. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 10. Nauczyciel wietrzy pomieszczenia, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 11. Nauczyciel na przerwach, w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami nosi maseczkę.
 12. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

§ 4.

Rodzice/prawni opiekunowie w trosce o bezpieczeństwo dzieci, swoje i pracowników szkoły zobowiązani są:

 1. Do wysyłania do szkoły dziecka zdrowego bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 2. Nie posyłania do szkoły dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
 3. Do niezwłocznego informowania szkoły o niepokojących zmianach w stanie zdrowia dziecka,
 4. Do nieprzychodzenia do szkoły jeśli u siebie rodzic/opiekun obserwuje objawy chorobowe,
 5. Zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 6. Do zapoznania się ze szczegółowymi Procedurami bezpieczeństwa w okresie pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępnymi w dzienniku Librus w zakładce ogłoszenia lub wiadomości i ich przestrzegania,
 7. Do podania aktualnych numerów telefonu wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego, przy czym powinny być to numery obojga dorosłych sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 8. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów winna być przekazana wychowawcy drogą elektroniczną – e-dziennik,
 9. Do odbierania telefonów od pracownika szkoły i niezwłocznego przybycia do placówki we wskazane miejsce, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przy czym winni być w maseczkach.
 10. Do wchodzenia do szkoły (jeśli taka konieczność zaistnieje) w maseczkach ochronnych
 11. Wyjaśniania dziecku, żeby do szkoły nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 12. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, odkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 13. Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniani twarzy podczas kichania czy kasłania,
 14. Rodzice oczekują przed szkołą na wyjście dziecka po zakończeniu zajęć, zachowując zasady bezpieczeństwa epidemicznego

§ 5.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych uczeń:

 1. Zna swoje prawa i obowiązki i je wypełnia,
 2. Przestrzega zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach,
 3. Zna szczegółowe Procedury bezpieczeństwa w okresie pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ich przestrzega,
 4. Do szkoły przychodzi bez objawów chorobowych,
 5. Jeśli w szkole czuje się źle lub obserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast informuje o tym nauczyciela,
 6. Uważnie słucha poleceń nauczyciela,
 7. Często myje ręce, N
 8. Nie dotyka oczu, ust i nosa,
 9. Na przerwie, w przestrzeniach wspólnych szkoły, na korytarzach zakłada maseczkę na usta i nos,
 10. Unika kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw,
 11. Nie podaje ręki na powitanie,
 12. Używa tylko własnych przyborów szkolnych,
 13. Spożywa swoje jedzenie i picie
 14. Posiada własne przybory i podręczniki,
 15. Nie wymienia się przyborami z innymi

Dzieci i młodzież pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie szkoły placów zabaw i boisk.

§ 6.

W szkole funkcjonuje Gabinet Pielęgniarki Szkolnej. Pielęgniarka ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły i jej pracownikami w zakresie realizacji przepisów prawa przy zwalczaniu epidemii COVID 19.

§ 7.

 1. Szczegółowe funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym zawarte jest w uaktualnionych „Procedurach bezpieczeństwa w okresie pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w reżimie sanitarnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (załącznik do zarządzenia poniżej)
 2. Procedury w czasie pobytu uczniów w szkole i w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/ z nauczycielami i pracownikami szkoły, obowiązują wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zostają poinformowani, przyjmują do wiadomości i są świadomi faktu, iż pomimo zastosowania przez szkołę wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego może dojść w trakcie pobytu w szkole do zakażenia dziecka wirusem SARS – CoV-2
 4. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej staranności w zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 5. Procedury obowiązujące w szkole są kompatybilne z wytycznymi GIS i MEN.
 6. Procedury mogą ulec modyfikacji.

§ 8.

Niniejsze zarządzenie uchyla wcześniejsze zarządzenia regulujące pracę szkoły w trybie stacjonarnym, w okresie epidemii COVID 19 i obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania.

Hrubieszów, dn. 30 08.2021 r.

Załącznik: Procedury bezpieczeństwa w okresie pracy stacjonarnej na czas pandemii.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

admin


WE WŁASNYM ZAKRESIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAKUPYWANE SĄ PODRĘCZNIKI I KARTY PRACY Z RELIGII

Wykaz podręczników do zakupu:

Klasa I:
Podręcznik do zakupu dla klasy I na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Bóg naszym Ojcem”
Autor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo: Gaudium Lublin 2020
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-11-01/18-LU-3/20

Klasa II:
Podręcznik do zakupu dla klasy II na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Bóg daje nam Jezusa” – część 1 i 2
Autor: red. ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo: Gaudium Lublin 2021 (w druku)

Klasa III:
Podręcznik do zakupu dla klasy III na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa”
Autor: red ks. Piotr Goliszek,
Wydawnictwo Gaudium Lublin
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-13-01/10-LU-4/14

Klasa IV:
Podręcznik do zakupu dla klasy IV na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik + karty pracy
Autor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo: Gaudium
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-21-01/10-LU-1/12

Klasa V:
Podręcznik do zakupu dla klasy V na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Bóg poszukuje człowieka” – podręcznik + karty pracy
Autor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo: Gaudium
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-21-01/18-LU-2/20

Klasa VI:
Podręcznik do zakupu dla klasy VI na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Jezus Chrystus nas zbawia” + karty pracy
Autor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo: Gaudium 2021 (w druku)

Klasa VII:
Podręcznik do zakupu dla klasy VII na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Spotykam Twoje słowo” – podręcznik + karty pracy
Autor: red. ks. Paweł Mąkosa
Wydawnictwo: Gaudium
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12

Klasa VIII:
Podręcznik do zakupu dla klasy VIII na rok szkolny 2021/2022
Tytuł podręcznika: „Z Tobą idę przez życie” – podręcznik + karty pracy
Autor: red. ks. Paweł Mąkosa
Wydawnictwo: Gaudium
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13

Podręczniki z pozostałych przedmiotów na rok szkolny 2021/2022 są nieodpłatne.
Do odebrania będą na początku roku szkolnego.

Marzanna Bednarczuk
dyrektor szkoły